دکتر مهدی نساجی

  • پژوهشگر علم و دین و عضو هیات علمی دانشگاه کلیسای مسیح کانتربری (انگلستان)
  •  مدرس مدعو در دانشکده روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی 

دوره‌های این آموزگار

نام سطح تاریخ انتشار
اصول و مبانی مداخلات دینی در اتاق درمان 2023-02-15 14:22:22