دکتر مهدی اسکندری

دکتری مشاوره

مدیر آموزش موسسه ویلیام گلسر ایران

و چندی از سوپروایزران موسسه بین‌المللی ویلیام گلسر

دوره‌های این آموزگار

نام سطح تاریخ انتشار
دوره تربیت واقعیت درمانگر همراه سوپرویژن گروهی 2023-02-21 00:28:58