دكتر سید علی آذین

  • دارای بورد تخصصي پزشکي اجتماعي از دانشگاه علوم پزشکي تهران، 
  • فلوشي پزشکي جنسی و سايکو سکولوژيست
  • EFS-ESSM certified Psycho-Sexologist (ECPS)
  • FECSM (Fellow of the European committee of Sexual Medicine)
  • دانشيار پژوهشگاه فناوری های نوين علوم زیستي جهاد دانشگاهي ابن سينا

دوره‌های این آموزگار

نام سطح تاریخ انتشار
دوره آنلاین تربیت مشاور و درمانگر جنسی 2023-02-15 09:59:19