دکتر مریم هدایتی

روانشناس بالینی و متخصص در حوزۀ روان‌درمانی و طرحواره درمانی 

دوره‌های این آموزگار

نام سطح تاریخ انتشار
دوره جامع آموزش طرح واره درمانی 2023-02-15 14:14:55