اعلانات

سلسله وبینار های رایگان در مسیر درمانگری

1402/12/22 69

وبینار های رایگان در مسیر درمانگری تمایز و شباهت های درمانگری کودک و درمانگری نوجوان...

ادامه مطلب

سلسله وبینار های رایگان در مسیر درمانگری

1402/12/22 59

وبینار های رایگان در مسیر درمانگری دغدغه های اتاق درمان در زوج درمانگری...

ادامه مطلب

سلسله وبینار های رایگان در مسیر درمانگری

1402/07/11 272

وبینار در مسیر درمانگری با عنوان سالمندی و مراقبت های روانی _ اجتماعی ...

ادامه مطلب

اولین سمینار از سلسله وبینار های در مسیر درمانگری

1402/05/28 306

اولین سمینار از سلسله وبینار های در مسیر درمانگری...

ادامه مطلب