اعلانات

سلسله وبینار های رایگان در مسیر درمانگری

1402/12/22 279

وبینار های رایگان در مسیر درمانگری تمایز و شباهت های درمانگری کودک و درمانگری نوجوان...

ادامه مطلب

سلسله وبینار های رایگان در مسیر درمانگری

1402/12/22 257

وبینار های رایگان در مسیر درمانگری دغدغه های اتاق درمان در زوج درمانگری...

ادامه مطلب

سلسله وبینار های رایگان در مسیر درمانگری

1402/09/25 269

وبینار در مسیر درمانگری با عنوان توانبخشی شناختی از ارزیابی تا مداخلات شناختی...

ادامه مطلب

سلسله وبینار های رایگان در مسیر درمانگری

1402/07/11 459

وبینار در مسیر درمانگری با عنوان سالمندی و مراقبت های روانی _ اجتماعی ...

ادامه مطلب

اولین سمینار از سلسله وبینار های در مسیر درمانگری

1402/05/28 431

اولین سمینار از سلسله وبینار های در مسیر درمانگری...

ادامه مطلب