مدرسه درمانگری هما

سلامت روان یکی از ابعاد مورد توجه در حوزه سلامت است و تربیت نیروی متخصص و توانمند ضرورتی انکار ناپذیر می باشد. روانشناسان ، مشاوران و افراد فعال در حوزه سلامت روان برای ارائه خدمات مراقبتی و نیز روان درمانی نیازمند توانمندسازی هستند. از این رو آموزشهای تخصصی در حوزه درمانگری، یکی از نیازهای اساسی دانشجویان و دانش آموختگان رشته روانشناسی و مشاوره .... است.

مدرسه درمانگری هما با هدف ارائه خدمات آموزشهای تخصصی در حوزه روان درمانگری فعالیت خود را از سال 1400 آغاز نمود. آموزشهای حاضر تحت نظارت مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره دانشگاه شهید بهشتی است. طراحی آموزشهای حاضر با همکاری اساتید مجرب رواندرمانگری صورت می پذیرد. آموزشهای حاضر با رویکرد نظری - عملی طراحی می شود تا فراگیران علاوه بر آشنایی عمیق با رویکردهای نظری، مهارت های عملی لازم را کسب کنند. اهدف آموزشی حاضر آماده سازی فراگیران برای حضور اثربخش در اتاق درمان و ارائه خدمات با کیفیت به مراجعین است.

مدرسه درمانگری هما برای ارائه خدمات آموزشی خود از آموزشهای ترکیبی Blended Learning استفاده می کند تا بهره لازم از آموزشهای حضوری و الکترونیکی را برای فراگیران خود در تمام نقاط داخل و خارج از کشور تامین نماید. گواهی پایان دوره آموزشهای حاضر با تایید دانشگاه شهید بهشتی است.

تیم مدرسه درمانگری هما مساعی خود را برای ارائه محصولات آموزشی مورد نیاز رواندرمانگران به کاربسته است. در این مسیر یاری حق، همکاری اساتید صاحب صلاحیت و فراگیران عزیز ما را یاری خواهد نمود.